• http://www.261cik.com/hou/20180116063937900718.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116822078786365.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116486587959519.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116190246747942.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116032370508276.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116555742880328.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116448406166047.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116312214323628.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116278412210376.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116332657420629.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116603558080484.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116787793779104.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116419313052339.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116881750771221.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116844091529174.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116052964053658.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116252791787957.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116290162395281.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116331301289633.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116679605246623.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116670037965175.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116280310975914.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116939577116308.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116732684993656.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116124318719845.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116333531402669.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116576652595611.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116646927746337.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116469437891620.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116597705914836.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116833045704373.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116019107919309.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116215019629108.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116457089615373.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116750196958140.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116601744914597.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116026083940856.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116825903029110.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116262751056210.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116105641769955.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116442925872563.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116161716474882.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116493831835899.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116184149926966.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116473819420209.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116617550074475.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116560933722968.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116984948468368.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116474083343974.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116681631038710.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116785761810497.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116748319886993.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116899928807316.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116613161027505.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116893607051783.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116222169359353.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116697186893628.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116231450897483.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116859000352396.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116817306255614.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116987900041689.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116764711498823.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116863530216737.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116339682304244.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116156489223923.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116635164057926.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116054741823135.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116340259280928.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116682416454976.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116314998875985.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116943670268002.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116432271464003.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116121656104394.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116818075963276.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116302038143466.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116169323344230.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116387879385833.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116283870458811.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116909322130557.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116476476697774.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116771713042461.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116210522242246.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116629095446297.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116771291146076.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116644919869804.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116394064251136.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116919354183913.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116094877657932.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116378746883432.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116442248550096.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116960724110055.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116156678780957.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116184392659527.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116117629826650.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116036365208923.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116419891321118.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116549085291226.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116680743880345.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116158138041759.html
 • http://www.261cik.com/hou/20180116347428151141.html
 • 体细胞治疗是将机体细胞在体外进行各种处理后,再回输病人的治疗方式。目前体细胞治疗以自体体细胞治疗为主,分为主动特异性免疫治疗和被动免疫治疗两类。  主动特异性免疫治疗即通常所说的肿瘤疫苗技术,是用肿瘤细胞或其提取物对癌症患者进行免疫,本质上是一种生理治疗措施,能特异性地激发、增强机体对肿瘤的主动免疫排斥反应,达到根治肿瘤的目的。目前主要面临的问题在于肿瘤细胞来源于正常细胞,肿瘤细胞的特异性抗原分子或相关抗原分子与正常细胞相比只是数量的变化或结构的细微改变,机体免疫系统很难识别,也就难以将肿瘤细胞作为“外来异物”进行排斥。近年,随着免疫学、肿瘤免疫学理论和生物工程技术的发展,肿瘤疫苗技术又有了新的发展。其中树突状细胞(DC)技术是非常引人注目的一种治疗手段。  DC是人体摄取、加工、呈递抗原的重要专职抗原递呈细胞。DC不能直接杀伤肿瘤细胞,但能够显著刺激初始型T细胞(native T cells)增殖,在机体的细胞免疫和体液免疫中起重要的调控作用。利用患者外周血中的单核细胞进行体外培养、扩增,回输患者体内,激活患者的免疫系统,进而杀灭、限制肿瘤细胞。DC治疗已经在黑色素瘤、肾细胞癌、卵巢癌、淋巴瘤、肠癌、膀胱癌、肝癌等多种肿瘤的治疗中取得令人鼓舞的效果。本中心自2002年起也开展了针对黑色素瘤和肾细胞癌的治疗,其它类型肿瘤的DC治疗也在探索中。  过继免疫治疗是以输注自身或同种特异性或非特异性肿瘤杀伤细胞为主,它不仅可纠正细胞免疫功能低下,并且可直接发挥抗肿瘤作用。输注的细胞主要包括淋巴因子活化的杀伤细胞 (LAK细胞)、肿瘤浸润性淋巴细胞 (TIL细胞)及细胞毒性 T细胞(CTL)。LAK细胞是由外周静脉血中分离出淋巴细胞,在体外用富含IL-2 (1000-2000U/ml)的培养液培养35天后形成的。TIL细胞是从切除的肿瘤组织或癌性胸、腹水中分离纯化的淋巴细胞。目前认为TIL细胞对肿瘤细胞的杀伤活性较LAK细胞高。CTL细胞是将肿瘤细胞经丝裂霉素处理后作为刺激细胞与患者外周血淋巴细胞加少量IL-2共同培养、诱导产生的。此过程操作手续复杂,影响因素多,易污染且疗效并不优于LAK细胞,因此目前很少开展。目前应用较多的是LAK疗法。即在输注细胞的同时需输注一定量IL-2/ LAK,以保证疗效。LAK细胞表面标记特征为非MHC限制性杀伤细胞。LAK细胞是外周血淋巴细胞在病人开始IL-2治疗几天后反跳性增殖时收集的。在体外与IL-2一起培养数天后发展为具高度非特异性细胞毒性细胞后再返输给病人。LAK细胞不仅可直接攻击肿瘤细胞,还可分泌细胞因子如TNF、IFN等,从而加重肿瘤细胞的损伤。国外文献报导,用IL-2/LAK治疗肾细胞癌,有效率35%,黑色素瘤,有效率24%,非何杰金氏淋巴瘤,结、直肠癌,膀胱癌,肝癌及癌性腹水,有效率在22%~55%之间。国内韩德民报导用IL-2/LAK法治疗10例喉癌,结果6例缓解,3例轻度缓解,1例无效。1996年北京友谊医院血液科[7]用IL-2/LAK法治疗20例肿瘤患者,其各种免疫指标有明显改善,机体免疫功能得到恢复。LAK细胞临床上主要用于全身性转移的肿瘤(静脉输注LAK细胞+IL-2冲击性疗法)和癌性胸水、头颈部癌、肝癌、膀胱癌等。此外,LAK细胞在移植后淋巴细胞增殖性病 (past-transplantation lymphoproliferative diseases, PTLD)中取得一定疗效。
  Hartford Hospital in the News
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗建成我最大精神分裂永
  • 二届全国心理健康管理论坛在解
  • 组建维和医疗分队将于本月赴
  • 首届全国心理健康管理论坛会议在京召
  • 兴隆县被绑小学生送至体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗进行
  • 中国传媒大学与体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗共同举办心理健
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗抗震救灾医疗队凯旋
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗全力投入抗震救灾
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗情牵北疆八千里边防线
  • 给体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗一封信
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗在改革创新中谋发展
  • 科技兴院、再创辉煌的体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗
  • 古庙医院的传家宝 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗历史
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗率先获批体细胞免疫重建治肝病
  • 抗震救灾队救助八旬老人
  • 前进中的体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗:体细胞治乙肝全国瞩目
  • 陪护心灵
  • 体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗开通“心理家园热线”和“心理

  医院新闻

  • ·体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗建成我最大精神分裂永生细胞库09-12
  • ·二届全国心理健康管理论坛在二六09-12
  • ·晓主任09-10
  • ·和主任09-10
  • ·丁主任09-10
  • ·体主任09-10

  专家团队

  晓主任 主任
  晓主任 主任

  晓主任,女,主任医师,医学博士。1997年7月毕业于,英国皇家医学院被授予医学和人类科学系医学博士学位。 从事中西医结合治疗及研究20余年,细胞再生医学研究10余年,具有……

  详细 预约
  利主任
  利主任

  毕业于医进修学院(301医院),师从于朱传琳、王福生教授,获传染病学博士学位,副主任医师、副教授。细胞治疗学硕士生导师。 担任社会学术职务:生物技术诊断……

  详细 预约
  乐主任
  乐主任

  乐医生介绍 乐:男,1972年01月生,汉族,医学博士,副主任医师,副教授,硕士研究生导师。 担任社会学术职务:生物技术诊断与治疗中心生物技术诊断与治疗中心主……

  详细 预约
  体主任
  体主任

  体,女,生物技术诊断与治疗中心细胞治疗中心主任,主任医师,教授。毕业于哈尔滨医科大学医疗系,从事内科临床、教学工作30余年,具有丰富的临床实践经验。 担……

  详细 预约
  晓主任 主任
  晓主任 主任

  晓主任,女,主任医师,医学博士。1997年7月毕业于,英国皇家医学院被授予医学和人类科学系医学博士学位。 从事中西医结合治疗及研究20余年,细胞再生医学研究10余年,具有……

  详细 预约
  利主任
  利主任

  毕业于医进修学院(301医院),师从于朱传琳、王福生教授,获传染病学博士学位,副主任医师、副教授。细胞治疗学硕士生导师。 担任社会学术职务:生物技术诊断……

  详细 预约
  乐主任
  乐主任

  乐医生介绍 乐:男,1972年01月生,汉族,医学博士,副主任医师,副教授,硕士研究生导师。 担任社会学术职务:生物技术诊断与治疗中心生物技术诊断与治疗中心主……

  详细 预约
  体主任
  体主任

  体,女,生物技术诊断与治疗中心细胞治疗中心主任,主任医师,教授。毕业于哈尔滨医科大学医疗系,从事内科临床、教学工作30余年,具有丰富的临床实践经验。 担……

  详细 预约
  首页|医院介绍|权威专家|先进设备|联系我们|网站地图
  医院地址:市海淀区上庄镇 咨询电话:010-88880088、88880088
  乘车路线一:西直门、东直门乘13号线地铁到龙泽转乘519路,终点站即为体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗;
  乘车路线二:站乘2号线地铁到东直门或西直门转13号线到龙泽,转乘519路,终点站即为体细胞疾病治疗中心试水人体疾病治疗;
  Copyright (C)copy; 中国人民 版权所有
  京ICP备99888588号-1
  热点新闻0 热点新闻1 热点新闻2 热点新闻3 热点新闻4 热点新闻5 热点新闻6 热点新闻7 热点新闻8 热点新闻9 热点新闻10 热点新闻11 热点新闻12 热点新闻13 热点新闻14 热点新闻15 热点新闻16 热点新闻17 热点新闻18